+316 264 505 01 miranda@wholetthedogsout.nl

Algemene voorwaarden en calamiteiten protocol

1. Definities

Hond

Waar de term hond wordt toegepast kan dit ook in meervoud worden gezien, indien het om meerdere honden van een klant gaat.

Hondenuitlaatservice

De service waarbij ik de hond van de klant thuis ophaal, in groepsverband of individueel uitlaat en vervolgens weer thuisbreng.

Deelname

De hond van de klant gaat mee met de hondenuitlaatservice voor een wandeling in groepsverband of voor een individuele wandeling.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder hond die meegaat met de hondenuitlaatservice.

3. Aanbod

a. De hondenuitlaatservice doet in een persoonlijk kennismakingsgesprek met de klant een mondeling voorstel tot deelname van diens hond aan de hondenuitlaatservice.

b. De hond wordt gedurende circa 45-90 minuten uitgelaten in groepsverband of individueel. In verband met de ophaal- en terugbrengtijden van de diverse honden is het mogelijk dat de hond tot 4 uur van huis is.

c. In het voorstel zijn diverse prijs-, abonnement- en serviceconstructies mogelijk.

d. Prijzen en abonnementen: de klant kan kiezen tussen het gebruik van een 10-strippenkaart, een 20-strippenkaart of het aangaan van een abonnement voor 1 of 2 keer per dag en 1, 2, 3, 4 of 5 keer per week deelname aan de hondenuitlaatservice. Daarnaast zijn ander flexibele afspraken mogelijk in overleg.

e. Extra services: de klant kan terecht voor dag- en vakantieopvang, ook zijn dierenarts ritten mogelijk.

4. Overeenkomst deelname

a. De uitlaatservice bevestigt de deelname aan de hondenuitlaatservice door middel van een schriftelijke overeenkomst.

b. In de overeenkomst staat per wanneer, hoe vaak, op welke dagen en tegen welke prijs de hond van de klant mee zal gaan.

c. Teven krijgt de klant een intakeformulier, op het intakeformulier staan de algemene gegevens van de klant, zoals naam, adres, postcode, woonplaats, (mobiele) telefoonnummers, e-mailadres, dierenarts gegevens en alle gegevens van de hond zoals naam, leeftijd, ras en bijzonderheden op het gebied van gedrag of medische geschiedenis.

d. De klant dient volledig te zijn met het verstrekken van alle relevante gegevens omtrent de hond (b.v. gedrag, medische geschiedenis) die van toepassing zijn op en van betekenis voor deelname aan de hondenuitlaatservice. De uitlaatservice baseert haar oordeel op of deelname mogelijk is en gebruikt deze gegevens voor het intakeformulier.

e. Mocht blijken dat de hond niet mee kan in de groep, om welke reden dan ook, dan heeft de uitlaatservice het recht om de hond te weigeren.

f. Indien blijkt dat de hond een (besmettelijke) ziekte, plaag of kwaal heeft, te wijten aan het niet tijdig of correcte inenting of anti parasitaire behandeling, kan de uitlaatservice de daaruit voortvloeiende kosten en gederfde inkomsten op de eigenaar verhalen.

5. Duur en beëindiging overeenkomst

a. Een 10-strippenkaart en een 20-strippenkaart hebben een geldigheidsduur van 6 maanden.

b. Stilzwijgend wordt overgegaan op een volgende strippenkaart.

c. Beëindiging van de strippenkaart dient schriftelijk of per e-mail worden aangegeven.

d. Bij beëindiging van de strippenkaart vindt geen retournering van geld plaats indien de klant nog ongebruikte strippen heeft.

e. De uitlaatservice hanteert verschillende soorten abonnementen met alle een geldigheid van een kalendermaand.

f. Stilzwijgen wordt het abonnement verlengd.

g. Beëindiging van het abonnement dient schriftelijk of per e-mail te worden aangegeven, waarbij een opzegtermijn van minimaal een maand in acht dient te worden genomen.

h. Bij beëindiging van het abonnement vindt geen retournering van geld plaats indien het abonnement nog niet is afgelopen.

i. Tijdens officiële feestdagen en eventuele nader te bepalen dagen, zal de uitlaatservice gesloten zijn, zonder dat dit zal leiden tot vermindering of restitutie van het abonnement. Dit zal ver van tevoren bekend gemaakt worden.

6. Prijzen en prijswijzigingen

a. De prijs wordt voorafgaande aan de deelname besproken. De actuele prijzen staan te allen tijde op de website vermeld.

b. Standaard is de prijs inclusief btw.

c. Bij uitzondering is het mogelijk dat de uitlaatservice, in overleg met de klant, een prijs op maat maakt.

d. De vooraf besproken prijs wordt bevestigd middels de gespecifieerde factuur die de klant voorafgaande aan de deelname krijgt toegestuurd.

7. Betalingsvoorwaarden

a. De uitlaatservice stuurt de klant een factuur die de klant binnen 10 dagen dient te voldoen.

b. Wanneer de betalingstermijn van 10 dagen is verstreken zonder dat betaling heeft plaats gevonden, volgt een herinnering.

c. In de betaling na herinnering alsnog achterwege blijft in de 10 daaropvolgende dagen, volgt in gebreke stelling, vermeerderd met EUR 12,50 administratiekosten.

d. Indien de vordering uit handen gegeven moet worden zal de dienstbetrekking met onmiddellijke ingang eindigen en zullen ook de incasso kosten op de klant verhaald worden.

8. Annulerings- en wijzigingsvoorwaarden

a. Bij gebruik van strippenkaarten kan de klant tot 20.00 uur de dag ervoor kosteloos de geplande deelname annuleren. In alle andere gevallen zal de deelname doorberekend worden aan de klant.

b. Bij gebruik van abonnementen kan de klant te allen tijde annuleren. De kosten zullen echter worden doorberekend.

c. Bij gebruik van abonnementen kan de klant de vaste dag wijzigen.

d. De uitlaatservice kan te allen tijde de hondenuitlaatservice annuleren in geval van onvoorzien omstandigheden (zoals onveilige weersomstandigheden) bij gebruik van strippenkaarten worden de kosten in zulke gevallen niet doorberekend.

9. Aansprakelijkheid

a. De klant blijft te allen tijde aansprakelijk als eigenaar van de hond als ook de eventuele schade die de hond toebrengt.

b. De uitlaatservice is niet aansprakelijk voor (vervolg) schade aan de hond door ziekte, letsel en/of aandoeningen die de hond tijdens wandelingen of vervoer oploopt. De uitlaatservice zal te allen tijde alles in het werk stellen om dit te voorkomen.

c. De sleutels in het bezit van de uitlaatservice worden zorgvuldig bewaard en niet gelabeld met adres. De uitlaatservice is niet aansprakelijk bij beschadiging, vermissing of diefstal van goederen in. Aan en rondom het huis.

d. De eigenaar accepteert dat de hond vies/nat kan zijn bij het thuisbrengen door de uitlaatservice. De uitlaatservice draagt zorg voor een korte verzorging (de eigenaar dient daartoe een handdoek klaar te leggen), maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ren aanzien van de vies geworden hond.

10. Bijkomende activiteiten en kosten gedurende de afwezigheid van de klant

a. Bij ziekte of letsel van een dier tijdens de deelname neemt de uitlaatservice contact op met de klant over te ondernemen acties. Indien de klant onbereikbaar is, onderneemt de uitlaatservice de in haar ogen benodigde acties.

b. Indien de uitlaatservice het nodig acht, zal de uitlaatservice de hond (met of zonder overleg met de klant) ter beoordeling en eventuele behandeling naar een dierenarts brengen op rekening van de klant.

c. De extra tijd en kosten die voortkomen uit 11.1 en/of 11.2 zullen worden doorberekend aan de klant.

Calamiteiten Protocol/richtlijnen

Autopech;

Bij pech met een vervoersmiddel is er te allen tijde binnen een half uur tot een uur

vervangend vervoer beschikbaar. Is dit niet het geval, zorg ik dat collega het overneemt. Het vervoersmiddel met pech is verzekerd en zal

naar een garage worden afgesleept.

Bijtincident;

Bij een bijtincident worden de betrokken honden in eerste instantie geïsoleerd en

nagekeken op verwondingen, wanneer noodzakelijk rijden wij direct door naar een

beschikbare dierenarts. Wij stellen de betrokken eigenaren zo spoedig mogelijk op

de

hoogte van het incident en overleggen enkel indien mogelijk alvorens naar een

Dierenarts te rijden. Wij hebben hierover afspraken gemaakt met

Dierenartspraktijk De Delta in Maasland

Verwonding of ongemak;

Doordat wij de honden dagelijks of wekelijks zien vallen verandering in gedrag maar

ook

in lichaamshouding op, ongemak of een verwonding zullen wij opmerken en na

constatering hiervan dit melden bij de eigenaar. Eventueel in overleg met de

eigenaar

kunnen wij naar een dierenarts gaan.

Vermissing;

tijdens vervoer zetten we de track & traces in voor honden van Buitenlandse afkomst,

met een enorm jachtinstinct of honden die angstiger zijn aangelegd.

Mocht er onverhoopt een hond vermist raken, handelen wij als volgt;

Wij trachten de hond zelf te vinden, maar contacten direct de eigenaren, vervolgens

maken we een melding bij alle omliggende Dierenambulances, we plaatsen een

oproep

op social media en schakelen eventueel een zoekteam in.